Referenssit

Serenitas on toteuttanut lukuisia valmennuksia sekä tehnyt coachingia erilaisille yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yritys on ollut mukana useissa tutkimushankkeissa konsulttina ja toteuttajana. Alla on muutamia esimerkkejä yhtiön toteuttamista suurimmista hankkeista.

 

Yhteinen matka finanssialan tulevaisuuteen 2014-2015
Finanssialan Keskusliitto ry, Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Suomalainen finanssiala on muutoksen edessä ja muutokset ovat nopeita. Ymmärtääkseen muutosvoimia ja pystyäkseen vaikuttamaan tulevaan,
toteuttivat finanssialan työnantaja- ja työntekijäliitot Hyvinvoiva finanssiala
-hankkeen. Keskeisenä tavoitteena on lisätä tuottavuutta, kilpailukykyä ja
työhyvinvointia finanssialalle.

Kaksivuotisesta hankkeesta sovittiin työmarkkinaneuvotteluissa syksyllä 2013. Työskentelytapoina ovat olleet erilaiset työpajat sekä selvitykset ja raportit eri osa-alueilta. Ritva Rajander-Juusti on toiminut hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeen rahoittivat osallistuvat järjestöt, Työsuojelurahasto ja Sitra. Hanke oli myös Työelämä 2020 -hankkeen toimialakohtainen pilottihanke.

Kehittämistyön lähtökohtana oli asiakaskäyttäytymisen muutos ja digitalisaation vaikutus finanssialaan.Tuottavuuden lisäämiseksi avainasemassa on digitalisointi, palveluiden jatkuva kehittäminen aivan samoin kuin henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa tunnistettiin lisäksi, että työn ja osaamisen muutokset heijastuvat suoraan työhyvinvointiin ja johtamiseen. Henkilöstö viihtyy hyvin työssään ja heillä on halu kehittyä. Työyhteisön kehittämisessä korostuu luottamuksen ja avoimuuden merkitys. Erityisiä muutospaineita kohdistuu kaikkiin rooleihin, mutta varsinkin esimiesten ja johdon rooliin.

Loppuraportti ja muut hankkeen aineistot
Finanssialan keskusliitto Ennakointihanke 2011

Ritva Rajander-Juusti toimi vuoden mittaisen hankkeen projektipäällikkönä vastaten hankkeen suunnittelusta, työstämisestä ja raportoinnista sekä ollen mukana hankkeen työpajojen vetämisessä ja hankkeen viestinnässä. Hankkeen yhteistyökumppanina oli Aalto University Executive Education (Aalto EE). Hankkeessa rakennettiin siihen osallistuneiden 15 johtavan finanssialan yrityksen edustajien kanssa henkilökohtaisista kokemuksista ja kohtaamisista luovalla tavalla uutta osaamista, jota täydennettiin olemassa olevalla ennakointi- ja muiden aineistojen analysoinnilla. Hankkeen tuloksia on esitelty laajasti erilaissa seminaareissa ja siitä on laadittu FK:n julkaisema loppuraportti.

Loppuraportti
Opetushallitus Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja
hallinnon sekä finanssialan koulutustoimikunnan ennakointihanke 2012

Tässä kaksiosaisessa 12 kuukauden mittaisessa hankkeessa koottiin ja analysoitiin ensin kirjallisuustarkasteluna ja työpajatyöskentelyllä olemassa olevaa ennakointitietoa. Ensimmäisen vaiheen loppuraportti valmistui ja hyväksyttiin huhtikuussa 2012. Toisessa vaiheessa tunnistettuja osaamistarpeita syvennettiin ja kohdennettiin skenaario- ja asiantuntijatyöpajojen avulla.

Hankkeen kokonaisraportti julkaistiin vuoden 2012 lopussa. Ritva Rajander-Juusti toimi tässä hankkeessa sen toteuttajana vastaten aineistojen keräämisestä, analyysistä, työpajojen suunnittelusta, vetämisestä ja niiden yhteenvedoista sekä hankkeen käytännön työstämisestä ja yhteydenpidosta koulutustoimikunnan jäseniin ja muihin sidosryhmiin.

Loppuraportti

Mainokset